Prokázání totožnosti na školení

Osvědčení o absolvování školení vydá ÚKZÚZ na základě absolvování školení a zašle jej žadateli do zadané datové schránky nebo zadaný email. Bez zaplacení faktury nemůže ÚKZÚZ vydat toto „Osvědčení o absolvování školení“. Registrace na školení je možná výhradně přes tuto webovou stránku www.skoleniip.cz, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Fyzická osoba je povinna se prokázat průkazem totožnosti nebo plnou mocí v případě, že je tato zastupována. Právnická osoba je povinna se prokázat výpisem z obchodního rejstříku v případě jednatele, respektive pověřený pracovník je povinen prokázat pověření k absolvování školení plnou mocí a kopií z výpisu OR. Jedině tak je možné považovat podmínku za splněnou.

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány. Po absolvování školení mu bude vystaven certifikát o absolvování školení pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování školení.