Prokázání totožnosti na školení

ÚKZÚZ již nevydává Osvědčení o absolvování školení. Za splnění této dotační podmínky se považuje účast na školení doložená podpisem na prezenční listině a doložení výpisu z obchodního rejstříku, případně řádně vyplněná plná moc odevzdaná u prezence. V případě off-line webináře namísto podpisu na prezenční listině poslouží jako doklad o absolvování školení Vámi vyplněné Čestné prohlášení. V případech, kdy za firmu jedná pověřená soba, je tato osoba povinna doložit plnou moc k zastupování. Tuto plnou moc odešle spolu s formulářem Čestné prohlášení.

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány.