Základní informace

ŠKOLENÍ IP – Réva vinná

Vážená paní / vážený pane,

níže naleznete informace ke školení integrované produkce révy vinné za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle § 11, odst. 5, písm. i) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření. Vzhledem k přechodnému období je v roce 2022 možné vstoupit do navazujícího závazku na období jednoho roku.  Žádost o zařazení bude možné podat pouze na díl půdního bloku, na jehož převážné části byl k 31. 12. 2019, k 31.12.2020 nebo k 31. prosinci 2021 řádně ukončen závazek v AEKO – IP révy vinné nebo k 31. prosinci 2021 řádně ukončen závazek v NAEKO – IP révy vinné. Podmínky pro poskytnutí dotace v rámci jednoletých navazujících závazků vycházejí z podmínek pro dvouleté navazující závazky.

V roce 2022 budou školení probíhat prezenční formou.

Upozorňujeme, že ÚKZÚZ již nevydává Osvědčení o absolvování školení. Za splnění této dotační podmínky se považuje účast na školení doložená podpisem na prezenční listině a doložení výpisu z obchodního rejstříku, případně řádně vyplněná plná moc odevzdaná u prezence. Bez zaplacení faktury nemůže ÚKZÚZ rovněž potvrdit účast na školení. Registrace na školení je možná výhradně přes tuto webovou stránku www.skoleniip.cz , kde je možno zvolit termín školení. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Fyzická osoba je povinna se prokázat průkazem totožnosti nebo plnou mocí v případě, že je tato zastupována. Právnická osoba je povinna se prokázat výpisem z obchodního rejstříku v případě jednatele, respektive pověřený pracovník je povinen prokázat pověření k absolvování školení plnou mocí a kopií z výpisu OR. Jedině tak je možné považovat podmínku za splněnou.

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány.