SVCR logoEkovin logoMinisterstvo zemedelstvi logoUKZUZ logo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se
Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají

Školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

UPOZORNĚNÍ:

V roce 2016 bude organizováno školení ve dvou etapách a to v souvislosti s podepsanými závazky žadatelů.


Náplň ŠKOLENÍ A - Termíny a místa konání naleznete v druhém kroku při registraci.

07.30 – 08.00 prezence
Ranní blok státní správy (MZe + ÚKZÚZ)
08.00 – 09.00 aktuální informace z institucí, změny v legislativě
Dopolední blok I. - management druhově bohatého ozelenění vinic
09.00 – 09.45 Příprava půdy, založení porostu ozeleněn vinic – Ing. Milan Hluchý, Ph.D. (Dr. Wilfried Hartl pouze na seminářích 1. 4. a 11. 4.)
09.45 – 10.30 Péče o porost z hlediska optimalizace vláhového režimu a výživy révy vinné - Ing. Milan Hluchý, Ph.D. (Dr. Wilfried Hartl pouze na seminářích 1. 4. a 11. 4.)
Přestávka (10 min)
Dopolední blok II. – obecné zásady integrované ochrany rostlin
10.40 – 11.10 Obecné zásady integrované ochrany rostlin – Ing. Petr Ackermann, CSc.
11.10 – 12.10 Racionální výživa a hnojení révy v integrované ochraně rostlin – Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
12.10 – 12.50 Alternativní metody v ochraně révy vinné - Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
12.50 – 13.20 oběd

Odpolední blok – obecné zásady integrované ochrany rostlin
13.20 – 13.50 Pěstební postupy v ochraně proti škodlivým činitelům révy – Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
13.50 – 14.30 Využití odolnosti odrůd v integrované ochraně révy vinné – Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Přestávka (10 min)
14.40 – 15.20 Využití prognostických metod v ochraně révy vinné - RNDr. Jan Juroch
15.20 – 16.00 Antirezistentní strategie při ochraně révy vinné – Ing. Petr Ackerman, CSc.


Náplň ŠKOLENÍ B - Termíny a místa konání naleznete v druhém kroku při registraci.

07.30 – 08.00 prezence
Dopolední blok I. - ÚKZÚZ + MZe
08.00 – 10.3010.30 – 11.00 přestávka
Dopolední blok II. – Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
11.00 – 13.3013.30 – 14.00 oběd
14.00 – 16.00 odpolední blok – Ing. Petr Ackermann, CSc.16.00 závěr

Registrace na školení je možná výhradně přes webovou stránku www.skoleniip.cz, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

Vlastní postup registrace je uveden na webové stránce. Přihlašovací systém automaticky generuje potvrzovací mail a fakturu na částku 1000,- Kč včetně DPH, kterou je nutno uhradit nejpozději do termínu konání školení. Bez zaplacení faktury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení o absolvování školení“.

V roce 2016 bude oproti roku 2015 absolvování školení požadováno ze strany MZe (SZIF) již dle standardních termínů, tj. s povinností do 31. srpna 2016. Kopii potvrzení o absolvování školení žadatel zašle na SZIF nejpozději do 30. září 2016.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Pověřený pracovník je povinen prokázat pověření k absolvování školení za žadatele za účelem vystavení certifikátu o absolvování školení, a aby bylo možné podmínku považovat za splněnou.

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány. Po absolvování školení mu bude vystaven certifikát o absolvování školení pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování školení.


Kontakty:

Martin Půček
606743231
martin.pucek@svcr.cz
Obecné dotazy, vysvětlení

Markéta Nováková
602470345
marketa.novakova@svcr.cz
Dotazy k fakturaci, úhradám, případné změně termínu, apod.