SVCR logoEkovin logoMinisterstvo zemedelstvi logoUKZUZ logo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se
Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají

Školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

Program školení IP v roce 2018

Čas

Téma

Lektor

8.00 – 8.40

Abiotikózy révy vinné - projev, příčiny a opatření k omezení výskytu

P. Ackermann, Ekovín

8.40 – 9.20

Choroby kmene révy vinné a jejich hospodářská významnost ve vztahu k výsledkům výzkumu Mendelea - ústavu genetiky Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.

9.20 – 10.00

Zhodnocení sezóny 2017 z hlediska ochrany rostlin

Ing. M. Vrabec

10.00 – 10.15

Přestávka

 

10.15 – 10.45

Studie ozelenění vinic ve vztahu k humusu

Dr. W. Hartl, Bioforschung Austria

10.45 – 11.25

Pěstitelé révy vinné a zákon o vinohradnictví v roce 2018

R. Gruna, ÚKZÚZ

11.25 – 11.55

Aktuální výskyty kříska révového – jeden z příkladů informací na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ

J. Beránek, ÚKZÚZ

11.55 – 12.10

Přestávka

12.10 – 12.30

Stav administrace podopatření IP révy vinné a výklad některých podmínek tohoto opatření

J. Makovský/D. Kuna

12.30 – 13.00

SZIF – průběh kontrol 2017 a návrh 2018, jak bude kontrolováno ozelenění

O. Krym, SZIF

13.00 – 14.30

Novinky v POR u distributorů (Arysta, Bayer, BASF, Syngenta, Adama, Biocont)

14:30 – 16:00

Oběd

 

Datum

Místo

16.02.2018 

Zámek Mikulov - v rámci druhého dne konference VINOENVI (program konference najdete zde)

27.02.2018

Dolní Dunajovice - Dům Dr. Karla Rennera

13.03.2018

Znojmo - Loucký Klášter (galerie U svatých)

20.03.2018

Svatobořice - Mistřín Kulturní dům

10.04.2018

Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s.

24.04.2018

28.08.2018

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

Velké Bílovice - Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

V roce 2018 již proběhla všechna školení a další termín již nebude.


Vlastní postup registrace je uveden na webové stránce. Přihlašovací systém automaticky generuje potvrzovací mail a fakturu na částku 1000,- Kč včetně DPH, kterou je nutno uhradit nejpozději do termínu konání školení. Bez zaplacení faktury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení o absolvování školení“.
Registrace na školení je možná výhradně přes tuto webovou
stránku www.skoleniip.cz, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Fyzická osoba je povinna se prokázat průkazem totožnosti. Pověřený pracovník je navíc povinen prokázat pověření k absolvování školení za žadatele za účelem vystavení certifikátu o absolvování školení, aby bylo možné podmínku považovat za splněnou.

Tento rok bude změna při vydávání certifikátů. Jednotlivé certifikáty budou mít číslo jednací a budou zasílány na e-mailovou adresu nebo do datové schránky po semináři. 

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány. Po absolvování školení mu bude vystaven certifikát o absolvování školení pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování školení.

 

Prosíme Vás zdvořile o dodržení časového harmonogramu a začátku školeni včetně rezervy na prezenci.

Kontakty:

Bc. Lenka Křivánková
602 582 589
lenka.krivankova@svcr.cz
Dotazy k organizačnímu zajištění, ke změně termínu, apod.

 

Markéta Nováková
602 470 345
marketa.novakova@svcr.cz
Dotazy k fakturaci a úhradám