SVCR logoEkovin logoMinisterstvo zemedelstvi logoUKZUZ logo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se
Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají

Školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

Program školení IP v roce 2019

 

Čas

Téma

Lektor

8.00 – 8.45

Změna klimatu ve vinohradnictví, Portál INTERSUCHO Intersucho

Mgr. Monika Bláhová, MENDELU

8.45 – 9.15

Omezení rizika úletu při aplikaci POR

Ing. Petr Harašta, Česká společnost rostlinářská

9.15 – 10.00

Podnože a jejich volba dle stanoviště

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

MENDELU

10.00 – 10.15

Přestávka

10.15 – 10.50

Prezentace novinek POR pro révu vinnou

CCPA

10.50 - 11.20

Budoucnost IP v révě vinné

Ing. Josef Makovský, Ph.D., MZe

11.20 – 12.05

Agrotechnika vinohradnictví v suchých podmínkách

Ing. Martin Vrabec, Ekovín

12.05 – 12.50

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy (Stolbur) – Výskyt a možnosti regulace

Ing. Petr Ackermann, Ekovín

12.50 – 13.30

Prezentace novinek POR pro révu vinnou

CCPA

13.30 – 16.00

Diskuse, Oběd

Datum

Místo

22.02.2019 

Zámek Mikulov - v rámci druhého dne konference  VINOENVI (program konference najdete zde)

05.03.2019

Dolní Dunajovice - Dům Dr. Karla Rennera

19.03.2019

Znojmo - Loucký Klášter (galerie U svatých)

02.04.2019

Svatobořice - Mistřín Kulturní dům

16.04.2019

Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s.

30.04.2019

20.08.2019

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

Vlastní postup registrace je uveden na webové stránce. Přihlašovací systém automaticky generuje potvrzovací mail a fakturu na částku 1000,- Kč včetně DPH, kterou je nutno uhradit nejpozději do termínu konání školení. Bez zaplacení faktury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení o absolvování školení“.Registrace na školení je možná výhradně přes tuto webovou stránku www.skoleniip.cz, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Fyzická osoba je povinna se prokázat průkazem totožnosti. Pověřený pracovník je navíc povinen prokázat pověření k absolvování školení za žadatele za účelem vystavení certifikátu o absolvování školení, aby bylo možné podmínku považovat za splněnou.

Tento rok bude změna při vydávání certifikátů. Jednotlivé certifikáty budou mít číslo jednací a budou zasílány na e-mailovou adresu nebo do datové schránky po semináři. 

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány. Po absolvování školení mu bude vystaven certifikát o absolvování školení pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování školení.

 

Prosíme Vás zdvořile o dodržení časového harmonogramu a začátku školeni včetně rezervy na prezenci.

Kontakty:

Bc. Lenka Křivánková
602 582 589
lenka.krivankova@svcr.cz
Dotazy k organizačnímu zajištění, ke změně termínu, apod.

 

Markéta Nováková
602 470 345
marketa.novakova@svcr.cz
Pouze dotazy k fakturaci a úhradám