SVCR logoEkovin logoMinisterstvo zemedelstvi logoUKZUZ logo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se
Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají

Školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

Program školení IP v roce 2019

 

Čas

Téma

Lektor

8.00 – 8.45

Změna klimatu ve vinohradnictví, Portál INTERSUCHO Intersucho

Mgr. Monika Bláhová, MENDELU

8.45 – 9.15

Omezení rizika úletu při aplikaci POR

Ing. Petr Harašta, Česká společnost rostlinářská

9.15 – 10.00

Podnože a jejich volba dle stanoviště

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

MENDELU

10.00 – 10.15

Přestávka

10.15 – 10.50

Prezentace novinek POR pro révu vinnou

CCPA

10.50 - 11.20

Budoucnost IP v révě vinné

Ing. Josef Makovský, Ph.D., MZe

11.20 – 12.05

Agrotechnika vinohradnictví v suchých podmínkách

Ing. Martin Vrabec, Ekovín

12.05 – 12.50

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy (Stolbur) – Výskyt a možnosti regulace

Ing. Petr Ackermann, Ekovín

12.50 – 13.30

Prezentace novinek POR pro révu vinnou

CCPA

13.30 – 16.00

Diskuse, Oběd

Datum

Místo

22.02.2019 

Zámek Mikulov - v rámci druhého dne konference  VINOENVI (program konference najdete zde)

05.03.2019

Dolní Dunajovice - Dům Dr. Karla Rennera

19.03.2019

Znojmo - Loucký Klášter (galerie U svatých)

02.04.2019

Svatobořice - Mistřín Kulturní dům

16.04.2019

Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s.

30.04.2019

20.08.2019

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

Vlastní postup registrace je uveden na webové stránce. Přihlašovací systém automaticky generuje potvrzovací mail a fakturu na částku 1000,- Kč včetně DPH, kterou je nutno uhradit nejpozději do termínu konání školení. Bez zaplacení faktury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení o absolvování školení“.Registrace na školení je možná výhradně přes tuto webovou stránku www.skoleniip.cz, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Fyzická osoba je povinna se prokázat průkazem totožnosti nebo plnou mocí v případě, že je tato zastupována. Právnická osoba je povinna se prokázat výpisem z obchodního rejstříku v případě jednatele, respektive pověřený pracovník je povinen prokázat pověření k absolvování školení plnou mocí a kopií z výpisu OR. Jedině tak je možné považovat podmínku za splněnou.

Tento rok bude změna při vydávání certifikátů. Jednotlivé certifikáty budou mít číslo jednací a budou zasílány na e-mailovou adresu nebo do datové schránky po semináři. 

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány. Po absolvování školení mu bude vystaven certifikát o absolvování školení pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování školení.

 

Prosíme Vás zdvořile o dodržení časového harmonogramu a začátku školeni včetně rezervy na prezenci.

Kontakty:

Bc. Lenka Křivánková
602 582 589
lenka.krivankova@svcr.cz
Dotazy k organizačnímu zajištění, ke změně termínu, apod.

 

Markéta Nováková
602 470 345
marketa.novakova@svcr.cz
Pouze dotazy k fakturaci a úhradám