Základní informace

Off-line webinář k integrované produkci révy vinné v roce 2021

ŠKOLENÍ IP – Réva vinná

níže naleznete informace ke školení integrované produkce révy vinné za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle § 11, odst. 5, písm. i) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření. Vzhledem k přechodnému období je v roce 2021 možné vstoupit
do navazujícího závazku na období jednoho roku
.  Žádost o zařazení bude možné podat pouze na díly půdních bloků, jejichž převážná část byla v LPIS k 31. 12. 2019 nebo k 31.12.2020 zařazena v závazku podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Podmínky pro poskytnutí dotace v rámci jednoletých navazujících závazků vycházejí z podmínek pro dvouleté navazující závazky.

Na základě přetrvávající epidemiologické situace v České republice v důsledku pandemie koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášených usnesení vlády o přijetí krizových opatření pro území České republiky bylo rozhodnuto, že letos nebude ani jedna prezenční forma školení. Toto je třeba v letošním roce absolvovat formou off-line webináře. Aktuálně je možno přihlásit se na školení nejpozději do 8. srpna 2021.
Aktuální Registrace na off-line webinář je spuštěna od 1. června 2021. Po úspěšné registraci na stránkách www.skoleniip.cz a zaplacení faktury za školení obdrží přihlášený subjekt odkaz na webové stránky, kde se bude moci v termínu od 1. června do 8. srpna 2021 seznámit s nahranými přednáškami. Případné dotazy mohou subjekty zaslat na e-mail jednotlivých přednášejících. Dále subjekt obdrží webový odkaz na nahrané soubory přednášek v pdf formátu a tiskopis „Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení“, který je nutné vyplnit a odeslat (viz. instrukce níže) na ÚKZÚZ, nejpozději do 20. srpna 2021. Toto Čestné prohlášení o absolvování školení slouží pro potřeby ÚKZÚZ jako doklad o účasti subjektu na školení, tedy nahrazuje podpis na prezenční listině. Podmínkou uznání Čestného prohlášení je zaplacení poplatku za absolvované školení. V případě neuhrazení faktury za školení nelze doručené Čestné prohlášení uznat.

Instrukce pro odeslání „Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení“

„Čestné prohlášení – doklad o absolvování školení“ vyplňuje a odešle subjekt, který absolvoval off-line webinář. Doručené Čestné prohlášení nahrazuje podpis na prezenční listině a poslouží jako doklad o absolvování školení pro Státní zemědělský intervenční fond.

Čestné prohlášení subjekt vyplní a odešle přednostně prostřednictvím datové schránky. Pokud subjekt datovou schránku nemá zařízenou, tak odešle řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané Čestné prohlášení poštou. V případě odeslání datovou schránkou akceptujeme oskenované vyplněné Čestné prohlášení, které nemusí být elektronicky podepsáno. V případě odeslání Čestného prohlášení poštou je nutné odeslat originál, kopie v tomto případě neakceptujeme.

Adresa pro odeslání „Čestného prohlášení“:
ID datové schránky ÚKZÚZ: ugbaiq7
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Oddělení ekologického zemědělství
Ing. Radka Šlapanská
Hroznová 63/2
656 06 BRNO

Dále upozorňujeme, že ÚKZÚZ již nevydává Osvědčení o absolvování školení. Za splnění této dotační podmínky se považuje účast na školení doložená podpisem na prezenční listině a doložení výpisu z obchodního rejstříku, případně řádně vyplněná plná moc odevzdaná u prezence. V případě off-line webináře namísto podpisu na prezenční listině poslouží jako doklad o absolvování školení Vámi vyplněné Čestné prohlášení. V případech, kdy za firmu jedná pověřená soba, je tato osoba povinna doložit plnou moc k zastupování. Tuto plnou moc odešle spolu s formulářem Čestné prohlášení.