SVCR logoEkovin logoMinisterstvo zemedelstvi logoUKZUZ logo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se
Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají

Školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

Náplň samotného školení IP v roce 2017

8:00 – 8:40 Zásady při používání přípravků na ochranu rostlin (POR) ve vinicích; interpretace legislativy – např. evidence POR, dobrá praxe, výsledky kontrol a upozornění na možné problémy (I. Martincová, A. Blažková) – 40 min.

8:40 – 8:55 Vysvětlení používání tzv. pomocných látek a POR/hnojiv - na principu podmínek v ekologickém zemědělství (M. Prudil) – 20 min

8:55 - 9:25 Registrace vinic, novela zákona o vinohradnictví a vinařství (R. Gruna) – 30 min

9:25 – 10:00 Výskyt a identifikace reziduí POR v listech a hroznech po určitém časovém období (M. Prudil) – 30 min.

10:00 – 10:10 Přestávka

10:10 – 11:25 Vhodnost POR do systémů IP révy, mísitelnost apod. (dodavatelé POR sdružené v CCPA + fa. Biocont Lab.) – 75 min.

11:25 – 12:10 Vyhodnocení podmínek výskytu chorob a ochrany rostlin v révě v roce 2016 a doporučení pro rok 2017 (P. Ackermann) – 45 min.

12:10 – 12:20 Přestávka

12:20 – 13:10 Využití dusíku ve výživě révy, novinky ve výživě révy (Wilfried Hartl, Bio Forschung Austria v termínech 20. 3. a 10. 4., jinak M. Hluchý) – 50 min. 

13:10 – 14:00 prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. Cesty k dosažení kvalitního vína - vliv zelených prací, ochrany, hnojení a závlahy na změny kvalitativních parametrů a typu vína. – 50 min.

14:00 – 16:00 oběd a vydávání „Osvědčení o absolvování školení“

Termíny a místa školení IP v roce 2017:

Datum

místo

17.02.2017

Mikulov zámek – v rámci druhého dne konference VINOENVI

03.03.2017

Dolní Dunajovice - Dům Dr. Karla Rennera

20.03.2017

Znojmo - Loucký Klášter (galerie U svatých)

10.04.2017

Svatobořice-Mistřín Kulturní dům

24.04.2017

Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s.

12.05.2017

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrace na školení je možná výhradně přes webovou stránku http://www.skoleniip.cz, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

Vlastní postup registrace je uveden na webové stránce. Přihlašovací systém automaticky generuje potvrzovací mail a fakturu na částku 1000,- Kč včetně DPH, kterou je nutno uhradit nejpozději do termínu konání školení. Bez zaplacení faktury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení o absolvování školení“.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Pověřený pracovník je povinen prokázat pověření k absolvování školení za žadatele za účelem vystavení certifikátu o absolvování školení, aby bylo možné podmínku považovat za splněnou.

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány. Po absolvování školení mu bude vystaven certifikát o absolvování školení pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování školení.

Prosíme Vás zdvořile o dodržení časového harmonogramu a začátku školeni včetně rezervy na prezenci.

Kontakty:

Vít Nevěděl
602582589
vit.nevedel@svcr.cz
Obecné dotazy, vysvětlení

Markéta Nováková
602470345
marketa.novakova@svcr.cz
Dotazy k fakturaci, úhradám, případné změně termínu, apod.