SVCR logoEkovin logoMinisterstvo zemedelstvi logoUKZUZ logo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se
Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají

Školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

Náplň samotného školení IP v roce 2017

8:00 – 8:40 Zásady při používání přípravků na ochranu rostlin (POR) ve vinicích; interpretace legislativy – např. evidence POR, dobrá praxe, výsledky kontrol a upozornění na možné problémy (I. Martincová, A. Blažková) – 40 min.

8:40 - 9:15 Registrace vinic, novela zákona o vinohradnictví a vinařství (R. Gruna) – 35 min.

9:15 – 9:50 Nový škůdce křísek révový a riziko šíření zlatého žloutnutí révy vinné (RNDr. Jan Juroch) - 35 min.

9:50 – 10:00 Přestávka

10:00 – 11:15 Vhodnost POR do systémů IP révy, mísitelnost apod. (dodavatelé POR sdružené v CCPA + fa. Biocont Lab.) – 75 min.

11:15 – 12:05 Vyhodnocení podmínek výskytu chorob a ochrany rostlin v révě v roce 2016 a doporučení pro rok 2017 (P. Ackermann) – 50 min.

12:05 – 12:15 Přestávka

12:15 – 13:05 Využití dusíku ve výživě révy, novinky ve výživě révy (Wilfried Hartl, Bio Forschung Austria v termínech 20. 3. a 10. 4., jinak M. Hluchý) – 50 min. 

13:05 – 14:00 prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. Cesty k dosažení kvalitního vína - vliv zelených prací, ochrany, hnojení a závlahy na změny kvalitativních parametrů a typu vína. – 55 min.

14:00 – 16:00 oběd a vydávání „Osvědčení o absolvování školení“

Termíny a místa školení IP v roce 2017:

 

Datum

místo

17.02.2017

Mikulov zámek – v rámci druhého dne konference VINOENVI

03.03.2017

Dolní Dunajovice - Dům Dr. Karla Rennera

20.03.2017

Znojmo - Loucký Klášter (galerie U svatých)

10.04.2017

Svatobořice-Mistřín Kulturní dům

24.04.2017

Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s.

12.05.2017

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů

28.08.2017

Velké Bílovice - zasedací místnost, náměstí Osvoboditelů

 

Registrace na školení je možná výhradně přes webovou stránku http://www.skoleniip.cz, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

Vlastní postup registrace je uveden na webové stránce. Přihlašovací systém automaticky generuje potvrzovací mail a fakturu na částku 1000,- Kč včetně DPH, kterou je nutno uhradit nejpozději do termínu konání školení. Bez zaplacení faktury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení o absolvování školení“.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Fyzická osoba je povinna se prokázat průkazem totožnosti. Pověřený pracovník je navíc povinen prokázat pověření k absolvování školení za žadatele za účelem vystavení certifikátu o absolvování školení, aby bylo možné podmínku považovat za splněnou.

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány. Po absolvování školení mu bude vystaven certifikát o absolvování školení pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování školení.

Prosíme Vás zdvořile o dodržení časového harmonogramu a začátku školeni včetně rezervy na prezenci.

Kontakty:

Vít Nevěděl
602582589
vit.nevedel@svcr.cz
Obecné dotazy, vysvětlení

Markéta Nováková
602470345
marketa.novakova@svcr.cz
Dotazy k fakturaci, úhradám, případné změně termínu, apod.