SVCR logoEkovin logoMinisterstvo zemedelstvi logoUKZUZ logo

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se
Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají

Školení

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

 

Termíny a místa školení IP v roce 2018:

 

Datum

místo

16.02.2018

Zámek Mikulov - v rámci druhého dne konference VINOENVI

27.02.2018

Dolní Dunajovice - Dům Dr. Karla Rennera

13.03.2018

Znojmo - Loucký Klášter (galerie U svatých)

20.03.2018

Svatobořice - Mistřín Kulturní dům

10.04.2018

Čejkovice – Kulturní dům, Zemědělská, a.s.

24.04.2018

Velké Bílovice – Kulturní dům, náměstí Osvoboditelů
   

 

Registrace na školení je možná výhradně přes webovou stránku http://www.skoleniip.cz, kde je možno zvolit termín. Místa školení jsou uzpůsobena počtům žadatelů a prosím, pokud je to jen možné, vybrat si své spádové místo. V rámci konání školení je zajištěno jednoduché občerstvení formou vody, kávy, čaje a obědu.

Vlastní postup registrace je uveden na webové stránce. Přihlašovací systém automaticky generuje potvrzovací mail a fakturu na částku 1000,- Kč včetně DPH, kterou je nutno uhradit nejpozději do termínu konání školení. Bez zaplacení faktury nebude ÚKZÚZ vydáno „Osvědčení o absolvování školení“.

V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Fyzická osoba je povinna se prokázat průkazem totožnosti. Pověřený pracovník je navíc povinen prokázat pověření k absolvování školení za žadatele za účelem vystavení certifikátu o absolvování školení, aby bylo možné podmínku považovat za splněnou.

Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících) může absolvovat školení za více žadatelů. V takovém případě je nezbytně nutné, aby tato osoba měla od všech žadatelů, za které se školení účastní, zmocnění k absolvování školení jejich jménem, byla za každého z žadatelů na příslušné školení přihlášena a uhradila za všechny žadatele příslušné poplatky, pokud jsou organizátorem školení vyžadovány. Po absolvování školení mu bude vystaven certifikát o absolvování školení pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování školení.

Prosíme Vás zdvořile o dodržení časového harmonogramu a začátku školeni včetně rezervy na prezenci.

Kontakty:

Vít Nevěděl
602582589
vit.nevedel@svcr.cz
Obecné dotazy, vysvětlení

Markéta Nováková
602470345
marketa.novakova@svcr.cz
Dotazy k fakturaci, úhradám, případné změně termínu, apod.